Elke bestuurder is verplicht dit formulier in te vullen. Deelname aan de rit kan alleen plaatsvinden na inlevering en ondertekening van dit formulier. Dit formulier hoeft u niet in te sturen u krijgt het ter tekening aangeboden voor de start.

Bestuurder verklaart door ondertekening van dit formulier kennis genomen te hebben en akkoord te gaan met het volgende :

  1. Deze rit is een recreatieve tocht georganiseerd door de Lions club Haarlem over den Duin.
  2. Deelname aan de rit geschiedt geheel op eigen initiatief en steeds onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig.
  3. De organisator wordt door de bestuurder gevrijwaard van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van de bestuurder.
  4. De organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waaronder mede wordt begrepen verkeersovertredingen , die kan ontstaan dan wel worden geleden als gevolg van deelname aan de rit, al dan niet door toedoen van de bestuurder en/of de bijrijder(s)
  5. Het deelnemende voertuig dient te voldoen aan aan alle ter zake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor ten minste WA dekking en het voorzien zijn van een geldig keuringsbewijs ingevolge de APK.
  6. Er is geen tijdslimiet verbonden aan de rit noch zal deze worden opgelegd door de organisator aan deelnemers.
  7. De bestuurder dient alle verkeersregels in acht te nemen dan wel hier op toe te zien( let op diverse gelijkwaardige kruisingen en het voorrangsrecht van fietsers.
  8. Alle bepalingen uit de wegenverkeerswet 1994 zijn onverminderd van kracht tijdens deze rally.
  9. Indien de bestuurder gebruik wil maken van een auto ambulance doet hij dit geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie en de eigenaar/bestuurder van de auto ambulance aanvaarden voor het gebruik van deze service geen enkele aansprakelijkheid.

Naam bestuurder:

Plaats:  Haarlem                                                                    Akkoord handtekening Bestuurder:

Datum :